Edunvalvonta

Työehtosopimus 1.4.2020 −28.2.2022

 

Sopimus kokonaisuudessaan TÄÄLTÄ

 

- Ensimmäinen yleiskorotus 1.8.2020 joko 26 euroa tai vähintään 1,22 %

- Toinen yleiskorotus 1.4.2021, 1 %.

- Henkilökohtaista lisää korotetaan vastaavasti edellä mainittuina ajankohtina (1,22 % ja 1 %)

- Neuvottelun tuloksena KiKy-tunnit poistuvat elokuussa, uusi työaika alkaa 31.8.2020

- Vuonna 2021 työntekijät ja viranhaltijat voivat vaihtaa lomarahansa (tai osan lomarahasta) vapaaksi sopimalla asiasta suoraan työnantajan kanssa kirjallisella sopimuksella

 

TYÖNANTAJAN OHJEISTUS SOSIAALI-JA TERVEYSTOIMIALALLE SEKÄ PELASTUSTOIMEEN 

valmiuslain mahdollistamat joustot työaikoihin ja vuosilomiin palvelujen turvaamiseksi.

Kaupungilla on otettu käyttöön valmiuslain mahdollistamat joustot työaikojen ja vuosilomien osalta palvelujen turvaamiseksi ja toimintojen käynnissä pitämiseksi. Irtisanomisaikoja koskeva pidennys otetaan käyttöön vasta, jos työnantajaa uhkaa virusepidemiasta johtuva työvoimapula.

Ohessa on teille materiaalia liittyen valmiuslain poikkeusmahdollisuuksiin. Tarvittaessa täydennämme materiaalia tilanteen mahdollisesti muuttuessa.

Lisätietoja: luottamusmiehet ja pääluottamusmiehet

 


Valmiuslain mahdollistamat poikkeukset työaikalain, vuosilomalain ja työsopimuslain soveltamiseen

Kaupungilla on otettu käyttöön valmiuslain mahdollistamat joustot erityisesti työaikojen ja vuosilomien osalta palvelujen turvaamiseksi ja toimintojen käynnissä pitämiseksi. Irtisanomisaikoja koskeva pidennys otetaan käyttöön vasta, jos työnantajaa uhkaa virusepidemiasta johtuva työvoimapula. 

Valmiuslain mahdollistamat poikkeukset työaikalain, vuosilomalain ja työsopimuslain soveltamiseen

TYÖAIKA

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen osalta valmiuslaki antaa työnantajalle oikeuden:

•Teettää työntekijällä ylityötä ilman tämän suostumusta;

•Poiketa vuorokausilepoa ja viikkolepoa koskevista säännöksistä;

•Poiketa enimmäistyöaikaa koskevista säännöksistä.

•Poikkeaminen ei saa aiheuttaa vaaraa työturvallisuudelle eikä työntekijän terveydelle. Soveltamisen edellytyksenä on, että se on välttämätöntä toiminnan turvaamiseksi. 

•Edellytyksenä on myös, että toimenpiteet ovat tarpeen koronavirusepidemian vuoksi.

•Työ- ja virkaehtosopimuksen mukaiset korvausmääräykset esim. epämukavan työajan tai lisä-, ylityön korvaamisesta ovat voimassa.

•Asetus on voimassa 13. päivään huhtikuuta 2020 saakka.

 

VUOSILOMA

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen osalta valmiuslaki antaa työnantajalle oikeuden poiketa vuosilomasäännöksistä ja –määräyksistä seuraavasti:

•Poiketa vuosiloman ilmoittamista ja antamisajankohtaa koskevista säännöksistä tai määräyksistä;

•Siirtää jo ilmoitetun vuosiloman ajankohtaa;

•Keskeyttää jo aloitetun vuosiloman.

•Asetus koskee kaikkea vuosilomalaissa säädettyä vuosilomaa (24 arkipäivän pituinen kesäloma ja 6 arkipäivän pituinen talviloma) sekä säästövapaata. Asetusta sovelletaan myös työehtosopimukseen perustuvaan pidempään vuosilomaan. Sen sijaan asetus ei koskisi pelkästään työehtosopimukseen perustuvaa vapaata esimerkiksi lomarahanvaihtovapaata.

•Asetusta saa soveltaa, jos toimenpiteet olivat tarpeen koronavirusepidemiasta johtuvien poikkeuksellisten työjärjestelyjen vuoksi.

•Poikkeustoimilla ei saa vaarantaa henkilöstön turvallisuutta eikä työntekijän terveyttä. Lomat tulee antaa henkilöstölle heti, kun tilanne sen sallii.

•Asetus on voimassa 13. päivään huhtikuuta 2020 saakka.

 

TYÖTURVALLISUUTEEN LIITTYVIÄ HUOMIOITA

•Työaika- ja vuosilomalaista poikkeaminen ei saa aiheuttaa vaaraa työturvallisuudelle eikä työntekijän terveydelle. 

•Työnantajan on pidettävä huolta työstä aiheutuvan kuormituksen tasaisesta jakautumisesta sekä työntekijän mahdollisuudesta palautua työn rasituksista.

•On tärkeää seurata aktiivisesti henkilöstön kuormittumista ja vireystilaa. Tässä tulee huomioida myös työntekijöiden yksilölliset erot kuormittumisessa. Kuormittumisen hallinnan keinoja on mm. riittävä työn tauotus pidentyneiden työvuorojen aikana.

•Työnantajan tulee huolehtia, että työpaikalla on lepoon ja virkistäytymiseen soveltuvia tauko- ja lepotiloja, sosiaalitiloja ja ruokahuoltoa.

 

IRTISANOMISAIKA

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen osalta valmiuslaki antaa oikeuden poiketa työsopimuslaista ja työehtosopimusmääräyksistä:

Työntekijän irtisanoutuessa työnantaja voi pidentää noudatettavaa irtisanomisaikaa työsopimuslain 6 luvun 3 §:n ja työehtosopimusmääräyksen estämättä neljään kuukauteen.

•Irtisanomisaikoja koskeva pidennys otetaan käyttöön vasta, jos työnantajaa uhkaa virusepidemiasta johtuva työvoimapula.

•Asetus on voimassa 13. päivään huhtikuuta 2020 saakka.

 

 

 

TIEDOTE KUNTA-ALALLE 25.9.2018:

 

Poliittinen työtaistelu irtisanomissuojan murentamista vastaan. 
Työsopimussuhteisten jäsenten ylityö- ja vuoronvaihtokielto 1.10.2018 klo 00.00 alkaen.

Kiellon ulkopuolelle on rajattu omassa kodissa tehtävä perhepäivähoito, kolmiperhepäivähoito ja kunnalliset viranhaltijat.

 

JHL:n hallitus on päättänyt poliittisista työtaistelutoimista. Maan hallitus esittää irtisanomissuojaa heikentävää lakia. Työtaistelutoimet etenevät vaiheittain. 

Ensimmäisessä vaiheessa on julistettu ylityö- ja vuoronvaihtokielto, joka alkaa 1.10.2018 kello 00.00.

Päätös velvoittaa kaikkia työpaikkasi työsopimussuhteisia jäseniä. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto ei koske 
omassa kodissa työskenteleviä perhepäivähoitajia, kolmiperhepäivähoitoa eikä kunnallisia viranhaltijoita.

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana liiton jäsenet eivät tee ylitöitä eivätkä anna suostumustaan työvuorojensa vaihtamiseen. Työvuorot tehdään vahvistetun työvuoroluettelon mukaan. Liukuvassa työajassa työskentelevät tekevät korkeintaan sovittua päivittäistä työaikaa eikä liukumia kerrytetä. 

Jos varallaolon aikana tehty työ on ylityötä, sitä ei tehdä. Jos varallaolosta on jo aikaisemmin sovittu, sinun tai luottamusmiehesi pitää ilmoittaa työnantajalle, että liiton päätösten mukaisesti varallaoloon liittyviä tehtäviä ei voida suorittaa ylityönä. Päivystystyö hoidetaan vastaanottamalla puhelut ja/tai vikailmoitukset, mutta varsinaiseen työhön ryhdytään säännöllisen työajan alkaessa. Työvuoroja ei tule muuttaa paikallisesti sopimalla työntekijän tai luottamusmiehen välillä tästä päivästä lähtien. Jos työnantaja muuttaa yksipuolisesti työvuoroluetteloasi tai haluaa velvoittaa sinua jatkamaan työvuoroasi, pyydä työnantajaa täyttämään ohessa olevan tulostettavan lomakkeen

Lomakkeen täyttämisellä pyydät työnantajaa antamaan määräyksensä kirjallisesti, jolloin määräyksen antaminen tapahtuu todistettavasti. Tärkeää on, että lomakkeeseen saadaan työnantajan tarkasti yksilöity perustelu työvuoroluettelon muuttamiseen. Jos olet saanut työnantajan määräyksen perusteluineen sähköpostilla, tekstiviestillä tms. niin silloin sinulla ei ole tarvetta pyytää työnantajaa täyttämään lomaketta.
Lomakkeet voit toimittaa omalle luottamusmiehellesi tai oman alueen aluetoimistoosi mahdollista tulevaa tarvetta varten säilytettäväksi.

Työnantajan tehtävänä on huolehtia, että henkilökuntaa on riittävästi toiminnan turvaamiseen eikä se ole henkilöstön joustavuuden varassa.

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piirissä eivät ole sellaiset yleistä turvallisuutta tai omaisuuden turvaamista koskevat työt, joita ei ole mahdollista siirtää myöhemmäksi.
Tämä on liiton tekemä päätös, joten työnantaja ei voi painostaa sinua eikä rangaista ylitöiden ja vuoronvaihdosta kieltäytymisestä. JHL on ilmoittanut ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta työnantajaliitolle.

Liiton nettisivuille on avattu työtaistelusivusto #viimeinenniitti. Sinne kootaan tietoa liittyen työtaistelun syihin, tavoitteisiin sekä toimenpiteisiin. Seuraa liiton tiedotusta nettisivujen ja somen kanavien kautta. Siihen tietoon voit luottaa.

Epäselvissä tapauksissa ota ensisijaisesti yhteys oman työpaikkasi luottamusmieheen. Mikäli työpaikallasi ei ole JHL:n luottamusmiestä tai olet itse luottamusmies ja tarvitset lisätietoja, ota yhteys omaan aluetoimistoosi. Tarkista, että omat jäsentietosi Jäsenpalvelu 24h ovat ajan tasalla.

 

 

Henkilön, joka epäilee, että hänelle on maksettu liian matalaa tehtäväkohtaista palkkaa, tulee ottaa yhteyttä omaan esimieheensä.

 

Helsingin kaupunki katsoo edelleen työsuhteessa olevien osalta, että palkkasaatavan vanhentuminen on katkaistu 1.1.2018, jos palkkasaatavaa haetaan kirjallisesti vuoden 2018 aikana.

Jos tosiasiallisissa tehtävissä/tehtävien vaativuudessa ei ole ollut eroa, tekee työntekijä kirjallisen palkkasaatavavaatimuksen esimiehelle. Liite

Jos henkilö ei ole enää kaupungin palveluksessa, tulee hänen ottaa yhteys entiseen esimieheensä. Jos tällaista ei ole, henkilön tulee olla yhteydessä oman toimialansa/liikelaitoksen henkilöstöhallintoon.

Esimiehen tehtävänä on selvittää työntekijälle, miten tehtäväkuva/tehtävien vaativuus eroaa ns. pätevän henkilön tehtävistä. Työntekijän tulee yksilöidä, mitä ajanjaksoa vaatimus koskee. Esimies tarkastaa, ettei palkkasaatavavaatimus ole vanhentunut.
 

Esimies toimittaa työntekijän kirjallisen palkkasaatavavaatimuksen perusteluineen toimialan/liikelaitoksen henkilöstöhallintoon, jos palkkasaatavavaatimus ei ole vanhentunut.

Jos henkilön palvelussuhde kaupunkiin on päättynyt, tulee kirjallisen palkkasaatavavaatimuksen liitteeksi liittää ajantasaiset palkanmaksutiedot (verokortti, pankkitilinumero).

Jos esimies ja työntekijä jäävät erimielisiksi tehtäväkohtaisesta palkasta, on työntekijällä mahdollisuus ottaa yhteyttä omaan pääluottamusmieheensä, joka voi pyytää asiassa välitöntä neuvonpitoa toimialalla/liikelaitoksessa.

Halutessasi voit pyytää sähköpostitse yhdistyksemme luottamusmieheltä pohjan hakemusta varten.

 

 

 

 

 

 

Hei kaikille,

Helsingin yhteisjärjestö JHL on irtisanoutunut kaupungin yhteistoimintasopimuksesta 21.11.2017.


Helsingin kaupunki solmi uuden yhteistoimintasopimuksen henkilöstöjärjestöjen kanssa kesäkuussa 2017. JHL:n mielestä yhteistoiminta on ollut heikkoa kesästä asti monella sektorilla. Työnantaja on kyllä kuunnellut näkemyksiämme lukuisista epäkohdista mutta epäkohtiin ei ole puututtu JHL:n näkemyksen mukaan riittävän tehokkaasti. Osaan viesteistä on reagoitu ja käyty keskusteluja, mutta toimenpiteiden kanssa ei kaikilla sektoreilla ole onnistuttu. Kaupungin strategia lupaa avoimuutta ym. henkilöstöystävällisyyttä, mutta esimerkiksi tiedonsaanti on kesästä asti ollut heikompaa kuin aiemmin. Yhteistoimintasopimuksen allekirjoitetussa pöytäkirjassa luvattiin parantaa ja kehittää yhteistoimintaa mutta valitettavasti yhteistoiminta on vain näkemyksemme mukaan heikentynyt. Moni jäsenemme on myös saanut kokea huonoa yhteistoimintaa hallinto- ja tukipalvelun henkilöstösuunnitelman vuoksi. Yhtenä esimerkkinä voimme käyttää sitä, että tehty vääränlainen resurssimitoitus ja sen seurauksena on tehty huono henkilöstösuunnitelma ja mm. tästä johtuen on tullut tilanne että työnantaja harrastaa heikkoa yhteistoimintaa. Työnantaja pitää yhteistoimintatilaisuuksia, joissa se laittaa ihmiset hakemaan tehtäviä, joista se ei pysty kertomaan työsopimuksen perusasioita kuten nimikkeitä ja palkkaa työntekijöille. 

Tyhjien tuolien edustuspaikat on myös hiertänyt JHL:n edustajia. Tämä asia on tosin enemmänkin muiden järjestöjen kanssa korjattava asia, kuin työnantajan kanssa. Yhteinen tahtotila on löydyttävä siitä, että YT-sopimukseen liittyvä allekirjoituspöytäkirja, jossa järjestöpaikat on määritelty on avattava. Tyhjillä tuoleilla tarkoitan sitä, kun sopimusta tehdessä muut järjestöt pitivät kiinni siitä, että pääsopijajärjestö sopimusta edustuksista 2+2+2 on noudatettava kirjaimellisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että JHL:llä on 1 paikka yhdessä Jytyn kanssa pääsopijajärjestö JAU:na, Jukolla on 2 paikkaa ja Koholla (Super +´Tehy) 2 paikkaa. Niissä paikoissa, joissa Koholla ei ole olleenkaan jäseniä nämä kaksi paikkaa jää tyhjäksi. Esimerkkinä olemme tästä logiikasta käyttäneet paljolti Staraa, jossa on noin 1600 työntekijää, joista JHL:n jäseniä noin 1000, Jukolla noin 50 jäsentä ja Jytyllä 50-100, edustuksellisessa pöydässä paikat menee siten, että JHL ja Jyty molemmilla 1 ja Jukolla 2 paikkaa, ei mene ihan edustettavien jäsenten mukaan. 

Näiden ja monen muun epäkohdan vuoksi JHL on päätynyt tähän kovaan, eikä missään tapauksessa helppoon päätökseen. Työntekijöitä pitää arvostaa ja kunnioittaa.

Täytyy kuitenkin todeta, että päätös perustui kokonaisharkintaan, jossa täytyi myös punnita sitä, että on myös toimialoja ja liikelaitoksia, joissa on paneuduttu asiaan paremmin ja siellä asiat on edenneet hyvään suuntaan. Näiden alueiden osalta pahoittelemme sitä, että työ väliaikaisesti keskeytyi. 

JHL noudattaa tietenkin yt-lakia, joka turvaa meidän kaikkien neuvotteluoikeudet jatkossakin. Yhteistoiminta työnantajan kanssa on meidän oikeus ja velvollisuus. Kaikki muu yhteistoiminta on ennallaan paitsi että tällä hetkellä Helsingissä JHL:n edustajat eivät osallistu edustuksellisiin työryhmiin, joita ovat esim. johtoryhmät ja henkilöstötoimikunnat. Jatkamme työnantajan kanssa keskustelua, jotta saisimme tilanteen normalisoitua.

Tärkeää on huomioida, että jäsenistön edusvalvonnasta huolehditaan vahvalla panostuksella. Pääluottamusmiehet ja luottamusmiehet hoitavat asioita ja neuvottelevat suoraan työnantajan kanssa epäkohdista.

Jatkotyöskentely asian eteen etenee seuraavasti. Keskusteluyhteys kaupungintalolle on auki koko ajan, haemme yhteistä tavoitetilaa ja siitä keskustellaan. Pääluottamusmiehet käyvät to 30.11. omassa jaostossaan keskustelua yhdessä liiton toimialajohtaja Håkan Ekströmin kanssa. Maanantaille 4.12. on kutsuttu koolle hallituksen varsinaiset ja varat sekä plm:t käymään läpi sen hetkistä tilannetta, mukana tässä tilaisuudessa liiton edustaja. Maanantaina 11.12. hallitus käy läpi asioita ja tiistaina 12.12. yhteisjärjestön edustajistossa käydään tilannekatsaus läpi, tarvittaessa edustajisto voi lähetekeskustelulla ohjeistaa hallitusta jatkotyöskentelyyn.

 

Merja Ruotsalainen, 

Puheenjohtaja, Helsingin yhteisjärjestö JHL

 

 

 

Klikkaa täältä lisätietoa edunvalvonnasta JHL:n sivuilta